Sus resultados de búsqueda

ITP en el LLOGUER. L’impost desconegut per molts.

Publicat per Domus Grup en setembre 26, 2017
| 0

Quan lloguem un pis o una casa es formalitza un contracte d’arrendament, on s’especifiquen les clàusules que regiran la relació, s’acorda el preu de la renda, la durada, distribució de les despeses, causes de resolució del contracte, etc.

Tanmateix, la gestió no acaba amb la firma del contracte, sinó que s’ha de liquidar l’ITP. Molts no hauran escoltat a parlar de l’ITP (Impost de Transmissions Patrimonials), ja que s’associa més quan es produeix una compravenda i no un lloguer.

Aquest impost grava les transmissions oneroses, en les que existeix un pagament per l’adquisició d’un bé, com seria una compra. I per què l’hem de pagar amb el lloguer? Es considera que l’arrendador adquireix temporalment el dret d’ús de l’habitatge a canvi d’un preu, per tant, s’ha de tributar.

Com es calcula l’ITP? La base imposable és l’import total del lloguer, sobre la qual s’ha d’aplicar el tipus de gravamen vigent, que és del 0,5%. Es liquida amb el model 600 (tarifa AUR).

* Exemple extret de la “Guia pràctica: Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats” de l’Agència Tributària de Catalunya

És una nova mesura fiscal? El text refós de la Llei de Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, de 24 de setembre de 1993, ja contemplava com a fet imposable la constitució d’un arrendament.

Qui ho regula? Són les comunitats autònomes que s’encarreguen de la gestió del tribut, per tant, és l’Agència Tributària de Catalunya qui fixa el tipus de gravamen i a qui haurem de fer el pagament del ITP.

Com s’aplica? Només es paga una vegada i en un únic pagament, que s’ha de fer dins del termini d’un mes a partir de la data del contracte, acabat el termini s’apliquen recàrrecs.

Qui s’encarrega de pagar-ho? S’ha de fer càrrec el llogater, que és qui té el dret d’ús de l’immoble.

L’arrendatari té responsabilitats? En cas de que l’arrendador no faci el pagament del ITP, l’arrendatari és responsable subsidiari, pel que li poden reclamar.

Ho poden reclamar? La reclamació és amb caràcter retroactiu. No obstant la llei contempla un termini de prescripció de quatre anys, així que no es reclamarà en contractes de lloguer firmats abans del 2013.